Beste Leden,

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op donderdag 26 november a.s. neemt de huidige voorzitter van de bdKO, Anja Hol, na 10 jaar voorzitterschap afscheid. Vandaar dat de vereniging op zoek is naar een nieuwe voorzitter.

Procedure
Conform de artikelen 7 en 9 van de statuten (zie onder verenigingsdocumenten op de website) maakt het  bestuur van de bdKO, met in achtneming van een periode van drie maanden voor de ledenvergadering, de vacature bekend. En wel door middel van deze oproep aan jullie als leden om kandidaten voor te dragen. Eveneens conform de statuten moet deze oproep vergezeld gaan van een profielschets met wenselijke kwalificaties, die jullie hierbij aantreffen.

Profiel voorzitter bdKO

 • Bestuurlijke én leidinggevende ervaring
 • Heeft een integere opstelling en is besluitvaardig
 • Heeft een visie op de kinderopvangbranche en op de rol en positie van directeuren/bestuurders
 • Heeft een duidelijk beeld over het reilen en zeilen van de vereniging
 • Is bereid zich te (blijven) verdiepen in voor de vereniging relevante ontwikkelingen
 • Beschikt over goede communicatieve vaardigheden om zich als voorzitter te presenteren
 • Weet mensen en organisaties te verbinden
 • Is in voldoende mate beschikbaar voor het invullen van de functie van voorzitter

Taken

 • In en externe vertegenwoordiging van de vereniging
 • Voorzitten van de bestuursvergaderingen
 • Samen met de andere bestuursleden bepalen van het beleid
 • Op stimulerende wijze delegeren van taken
 • Stimuleren van een vruchtbare samenwerking binnen de vereniging

Inschatting tijdsbesteding

 • Circa 1 dag per maand.

Vervolg procedure
Zoals eveneens in de statuten bepaald is, stelt het bestuur na kennisneming van eventuele gedane voordrachten een voordracht op, welke bij de oproep en vergaderstukken voor de ledenvergadering van 26 november a.s.  wordt meegedeeld. Het bestuur kan een gedane voordracht negeren. De bestuursvoordracht wordt in stemming gebracht tijdens de ledenvergadering. Tegenkandidaten kunnen worden aangesteld tot de aanvang van de ledenvergadering door tenminste 10 stemgerechtigde leden.

Reacties naar aanleiding van bovenstaande profielschets kunnen jullie sturen naar het bureau van de bdKO t.a.v. ondergetekende.

Met vriendelijke groeten,

Caroline Emmen
Bestuurssecretaris bdKO