Amstelveen, 10 november 1011

Beste aanwezigen,
Aan mij de eer om u hier vandaag namens KPMG welkom te heten op ons hoofdkantoor. Wij stellen het enorm op prijs om vandaag uw gastheer te mogen zijn. Ik zal mijzelf kort introduceren, ik ben Mark van Opzeeland, partner van KPMG, ik ben registeraccountant en actief in uw sector, als accountant en adviseur, binnen KPMG ben ik verantwoordelijk voor onze branchegroep Kinderopvang, waarin diverse disciplines, adviseurs, fiscalisten en accountants samen werken aan onze kennisdeling en dienstverlening aan uw branche.
Let’s go digital, online kansen voor de kinderopvang is het thema van vandaag. U heeft het vandaag over kansen en nieuwe mogelijkheden en dat in een tijd dat onze economie en zeker ook uw sector onder druk staan.

De maatschappelijke aandacht gaat wat ons betreft teveel uit naar de negatieve zaken, van de verschrikkelijke zedenzaak en de druk op de kosten door overheidsbezuinigingen, en te weinig naar het maatschappelijk belang en daaruit volgend economisch belang van de sector Kinderopvang. Teveel benaderd vanuit het perspectief van kosten en te weinig vanuit het perspectief van belangrijke economische pijler, van de waarde voor de samenleving op langere termijn. Verder wordt te weinig gekeken naar het belang van het kind.

In onze visie is kinderopvang geen luxe maar van essentieel belang voor de in de nabije toekomst hoognodige arbeidsmarktparticipatie, kinderopvang is daarbij zelf ook werkgever en belangrijk onderdeel van het economisch verkeer.

Voor KPMG bent u vanuit verschillende invalshoeken belangrijk. Natuurlijk zijn wij u graag van dienst als adviseur, fiscalist en accountant, maar juist ook voor ons als een organisatie waarin mensen centraal staan. Binnen KPMG is de gemiddelde leeftijd tussen de 30 en 35 jaar, waaronder dus veel werkende ouders, en zij moeten hun kinderen in vertrouwde handen kunnen achterlaten. Dat laatste is waar het om gaat, kinderen, onze toekomst, worden aan u toevertrouwd!

In onze visie moet uw sector buitengewoon professioneel zijn, omdat u zorg en verantwoordelijkheid draagt voor de kinderen van anderen. Tegelijkertijd dwingt de markt u om die kansen te herkennen en waar te maken. Een sector zijn die innovatief is en die in continuïteit betrouwbaar is.
De kinderopvang moet uitgaan van eigen kracht, van kosten naar opbrengsten, naar maatschappelijke relevantie en economisch toegevoegde waarde!

Hierbij horen thema’s als:

Samenwerking in de keten, met onderwijs en zorg
Innovatie van nieuwe concepten / productdifferentiatie
Goed gebruik van social media
Balans tussen harde controls en soft controls
Compliance
Volwassen Good Governance
Natuurlijk…….. goede verslaggeving
En vooral ook transparantie!

U moet de ingeslagen weg van professionalisering wellicht juist nu versnellen, maak het maatschappelijk nut inzichtelijk en meetbaar, vertel het verhaal, stel hoogwaardige jaarverslagen op waarin wordt uitgelegd waar een organisatie voor staat, wat de missie en visie is, wat uw pedagogische visie is, hoe de continuïteit is gewaarborgd, hoe u toezicht hebt geregeld, hoe u  omgaat met klachten, met incidenten, welke actie u onderneemt op inspectierapporten.

Samenwerking in de keten, een tendens die al een aantal jaar geleden is ingezet en nog belangrijker wordt. Daarbij kent de kinderopvang verschillende kansen:
In relatie tot zorg voor het kind: integratie met jeugdzorg
In relatie tot de ontwikkeling van het kind: integratie met onderwijs
In relatie tot de verbreding van het kind: integratie met muziek, sport en andere vrijetijdsbestedingen
Dit vanuit het pedagogische denkkader van de kinderopvang
Als thema benoemde ik zojuist ook zeer bewust ‘balans tussen harde controls en soft controls’. Het gaat dan over de harde kanten van regels en verordeningen enerzijds en de zachte kanten van gedrag, normen en waarden. Je kunt een organisatie ook ‘doodregelen’, een overdaad aan regels kan een negatieve invloed hebben op eigen verantwoordelijkheid, geen gebruik van ‘gezond verstand’ en tot een angstcultuur. Deze balans tussen harde en soft controls is meetbaar en beïnvloedbaar en ze kunnen elkaar versterken. Zo wordt cultuur niet alleen het fundament van hetgeen waar je voor staat als organisatie, maar juist ook een instrument om je doelen te behalen.

En voor vandaag als korte afsluiting naar uw programma, over online kansen, over  social media. Social media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Tevens is er sprake van interactie en dialoog tussen de gebruikers onderling. Social media is morgen alweer belangrijker en sneller in ontwikkeling dan vandaag, dit biedt kansen. Kansen ten aanzien van de werving van personeel, de communicatie met personeel, ontwikkeling van thougt leadership en natuurlijk communicatie met klanten en als marketing tool.  Maar wees ook bewust van de risico’s en neem kennis van de mogelijkheden om deze te verkleinen. Zo dien je enerzijds regels op te stellen omtrent het gebruik van social media en kan je deze communiceren via een gedragscode. De toepassing van social media kan echter ook een onbeheersbaar risico worden voor organisaties wanneer geen aandacht wordt besteed aan soft controls en gedragingen binnen organisaties.

Nogmaals dank dat u hier vandaag bij ons thuis bent, namens al die KPMG-ers, die niet alleen accountants en adviseur zijn, maar bovenal ouders zijn die hun kinderen aan u toevertrouwen.
En dan  geef ik nu  graag het woord aan Christien van Wijk, voorzitter van de Stichting Managementprijs Kinderopvang.
Dank u wel!

Mark van Opzeeland
Partner KPMG en voorzitter van de Branchegroep Kinderopvang KPMG